ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
มากที่สุด ( 292 )
57.82%
มาก ( 199 )
39.41%
ปานกลาง ( 8 )
1.58%
น้อย ( 2 )
0.40%
น้อยที่สุด ( 4 )
0.79%