ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
มากที่สุด ( 248 )
53.80%
มาก ( 199 )
43.17%
ปานกลาง ( 8 )
1.74%
น้อย ( 2 )
0.43%
น้อยที่สุด ( 4 )
0.87%