ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
มากที่สุด ( 244 )
53.51%
มาก ( 199 )
43.64%
ปานกลาง ( 7 )
1.54%
น้อย ( 2 )
0.44%
น้อยที่สุด ( 4 )
0.88%