ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
มากที่สุด ( 234 )
53.06%
มาก ( 198 )
44.90%
ปานกลาง ( 5 )
1.13%
น้อย ( 2 )
0.45%
น้อยที่สุด ( 2 )
0.45%