หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
เปิดงวดบัญชีปี 2550 ในระบบ GFMIS 14 มิ.ย. 2550
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 14 มิ.ย. 2550
การคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 8 14 มิ.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 2 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 14 มิ.ย. 2550
การ คัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2550 (หลักสูตร นายก อบต./เลขานุการสภา อปท./นักบริหารงาน อปท./จนท.บริหารงานทั่วไป/จนท.วิเคราะห์/จนท.จพง.กง.บช.) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 14 มิ.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 7 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 14 มิ.ย. 2550
การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 มิ.ย. 2550
แนวทางการยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 12 มิ.ย. 2550
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา 12 มิ.ย. 2550
ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งในระบบ GFMIS 12 มิ.ย. 2550
ขอให้รายงานสถานการณ์ชุมนุม 12 มิ.ย. 2550
ขอความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 12 มิ.ย. 2550
การฝึกอบรมผู้นำชุมชนของเทศบาล "โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน" 12 มิ.ย. 2550
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 มิ.ย. 2550
การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 มิ.ย. 2550
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 17-22 มิ.ย. 2550 12 มิ.ย. 2550
สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.ท.ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ) 11 มิ.ย. 2550
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (มท 0891.3/ว1025) 8 มิ.ย. 2550
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (มท 0808.3/ว1029) [บัญชีจัดสรรฯ] 8 มิ.ย. 2550
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0892.4/ว881) 6 มิ.ย. 2550
<< หน้าแรก...     1162      1163      1164      1165     (1166)     1167      1168      1169      1170     ....หน้าสุดท้าย >> 1,180
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550