หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก (สอบข้อเขียน) วัน เวลา สถานที่และระเบียบวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนิติกร 3-5/6ว สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 9 ม.ค. 2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 รุ่นที่ 3-8 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว51) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 9 ม.ค. 2551
การโอนค่าภาคหลวงแร่งวดที่ 3-4/50 ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ 9 ม.ค. 2551
สอบถามความต้องการและข้อเสนอแนะการอบรมสัมมนา (มท 0810.5/ว10) 8 ม.ค. 2551
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบส.ท.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2551 (มท 0807.3/ว37) 8 ม.ค. 2551
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการสัมมนา "ทิศทางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2551"(มท 0801.3/ว36) 8 ม.ค. 2551
การส่งข้อมูลนักเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.4-6)/สายอาชีพ (ปวช.1-3)(มท 0893.2/ว32)โปรแกรม gpa50 [ดาวน์โหลดโปรแกรม set_gpa50] [คู่มือโปรแกรมกลาง GPA] 7 ม.ค. 2551
ขอเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 7 ม.ค. 2551
หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว0003 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ม.ค. 2551
หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว0002 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ม.ค. 2551
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว0001 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ม.ค. 2551
รายชื่อหลักสูตรและจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ (แผนอบรมคอมพิวเตอร์ งบประมาณปี 2551) 7 ม.ค. 2551
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหารถยนต์มาใช้ในราชการ (มท 0808.2/ว0047) 7 ม.ค. 2551
การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว24) [บัญชีรายชื่อ] [แผนที่] 7 ม.ค. 2551
ตาราง การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนการจัดประสบการณ์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 7 ม.ค. 2551
การอบรม เชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่นด้านการประเมินระบบการควบคุมภายใน (ด่วนมาก ที่ มท 0814/36) 4 ม.ค. 2551
ซักซ้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว4271) 4 ม.ค. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 [ตรวจสอบรายชื่อ] 4 ม.ค. 2551
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการจัดทำงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.3/ว09) 4 ม.ค. 2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว13) 4 ม.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1130      1131      1132      1133     (1134)     1135      1136      1137      1138     ....หน้าสุดท้าย >> 1,180
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550