หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
ขอข้อมูลความต้องการปลูกหญ้าแฝก (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว109) 17 ม.ค. 2551
การ สัมมนาเปิดตัวโครงการการส่งเสริมการใช้เตามหาเศรษฐี และเชิญเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง เหนือเข้าร่วมงานสัมมนา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว98) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 16 ม.ค. 2551
การ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว87) 16 ม.ค. 2551
สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมพร ใช้บางยาง เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม พุทธศักราช 2551 16 ม.ค. 2551
การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (มท 0810.2/ว91) 15 ม.ค. 2551
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว)(มท 0802.4/ว18) 15 ม.ค. 2551
การเตรียมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว92) 15 ม.ค. 2551
สรุปสาระสำคัญการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2551 วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ.2550 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย 14 ม.ค. 2551
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2551 (มท 0807.3/ว72) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 14 ม.ค. 2551
การแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.4/ว61) 11 ม.ค. 2551
ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2551 รุ่นที่ 2 (ด่วนมาก มท 0893.4/ว71) 11 ม.ค. 2551
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลหลักเพื่อการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS (มท 0803/ว46) 10 ม.ค. 2551
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 (มท 0803/ว45) 10 ม.ค. 2551
หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ)(มท 0803/ว44) 10 ม.ค. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว43) 10 ม.ค. 2551
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (มท 0803/ว42) 10 ม.ค. 2551
การ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบ ประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว55) 10 ม.ค. 2551
การ คัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2551 หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 21(มท 0807.3/ว58) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ม.ค. 2551
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 (เพิ่มเติม) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 10 ม.ค. 2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว) 9 ม.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1129      1130      1131      1132     (1133)     1134      1135      1136      1137     ....หน้าสุดท้าย >> 1,180
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550