หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (บุคลากร) รุ่นที่ 2 [บัญชีรายชื่อ] 25 ม.ค. 2551
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (นักวิชาการเงินและบัญชี) รุ่น 2-3 [บัญชีรายชื่อ] 25 ม.ค. 2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ของ สถ.(ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/1298) 25 ม.ค. 2551
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนจัดตั้งใหม่และโรงเรียนถ่ายโอน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว172) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 24 ม.ค. 2551
หารือคำจำกัดความของ "ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว179) 24 ม.ค. 2551
การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.4/ว157) 24 ม.ค. 2551
ซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเป็นงานระหว่างทำ/งานระหว่างก่อสร้าง (W) ในระบบ GFMIS (มท 0803/ว163) 23 ม.ค. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว164) 23 ม.ค. 2551
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ด่วนที่สุด มท 0890.4/ว1213) 23 ม.ค. 2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 8ว) 22 ม.ค. 2551
การ ฝึกอบรมโครงการนิเทศติดตามและพัฒนาศักยภาพปลัด อบต. หัวหน้าส่วนโยธา และหัวหน้าส่วนการคลัง ที่บรรจุและแต่งตั้งในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22 ม.ค. 2551
ซัก ซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว125) 22 ม.ค. 2551
แนวทางปฏิบัติการต่ออายุราชการลูกจ้างประจำ (มท 0809.5/ว09) 22 ม.ค. 2551
ชี้ แจงการจัดส่งรายละเอียดโครงการกรณี อปท.ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการประปาหมู่บ้าน ปี 2549 และปี 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว154) 22 ม.ค. 2551
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 12 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว25) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 ม.ค. 2551
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2551 (มท 0802.2/ว33) [ดาว์นโหลดใบสมัคร ฯ] 22 ม.ค. 2551
การคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 (มท 0802.4/ว30) 21 ม.ค. 2551
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2551 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว117) 21 ม.ค. 2551
การ ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้แผนการจัดประสบการณ์หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.2/ว19) 21 ม.ค. 2551
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต เดือนมกราคม 2551 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว140) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 21 ม.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1127      1128      1129      1130     (1131)     1132      1133      1134      1135     ....หน้าสุดท้าย >> 1,180
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550