หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
การ สำรวจความประสงค์ของข้าราชการเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (The Office of Strategy Management : OSM)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.3/ว373) 18 ก.พ. 2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว 15 ก.พ. 2551
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว354) [บัญชีรายละเอียดการจัดสรร ฯ] 15 ก.พ. 2551
การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว349) 15 ก.พ. 2551
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว346) 15 ก.พ. 2551
การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2551(ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว317) 15 ก.พ. 2551
สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 2/2551 15 ก.พ. 2551
การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (มท 0892.4/ว328) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 14 ก.พ. 2551
การ เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการจัดทำงบประมาณทางการ ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4 (จังหวัดบุรีรัมย์,จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครนายก)(ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว333) 14 ก.พ. 2551
ขอทราบข้อมูลของข้าราชการเพื่อดำเนินการตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว314) 14 ก.พ. 2551
การสำรวจข้อมูลท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนและวัสดุอุปกรณ์ในการรายงานผล การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2550 (วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว350) 14 ก.พ. 2551
แจ้ง รายชื่อบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ Word รุ่นที่ 3,Excel รุ่นที่ 3 และ powerpoint รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม(มท 0807.3/ว254) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 14 ก.พ. 2551
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 18 (มท 0807.3/ว331) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.พ. 2551
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 จำนวน 25 รุ่น โดยรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2551 (มท 0893.4/ว297) 13 ก.พ. 2551
การรับสมัครข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนา สมรรถนะข้าราชการที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว323) 12 ก.พ. 2551
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว322) 12 ก.พ. 2551
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว16) 12 ก.พ. 2551
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว15) 12 ก.พ. 2551
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว14) 12 ก.พ. 2551
สำรวจข้อมูลขนาดของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (มท 0809.2/ว20) 12 ก.พ. 2551
<< หน้าแรก...     1123      1124      1125      1126     (1127)     1128      1129      1130      1131     ....หน้าสุดท้าย >> 1,180
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550