หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
ขอความร่วมมือเลื่อนการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือการจัดงานต่าง ๆ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว394) 22 ก.พ. 2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2551 รุ่นที่ 6-10 (เปลี่ยนแปลง) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 22 ก.พ. 2551
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 22 ก.พ. 2551
ขอเลื่อนการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว88) 22 ก.พ. 2551
เปลี่ยนแปลงการแต่งกายของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มท 0810.1/ว390) 20 ก.พ. 2551
ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาพื้นที่พิเศษสำหรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(มท 0803/ว376) 20 ก.พ. 2551
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 (มท 0803/ว361) 20 ก.พ. 2551
แจ้งงดเบิกเงินในระบบ GFMIS เพิ่มเติม (มท 0803/ว359) 20 ก.พ. 2551
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครู (ด่วนทีสุด ที่ มท 0809.4/ว375) 20 ก.พ. 2551
เชิญชวนประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการของข้า ราชการพนักงานและลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0802.5/ว23) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 ก.พ. 2551
เลื่อน กำหนดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (รุ่น 7) (ด่วนที่สุด ที่ มท0893.4/ว 382) 19 ก.พ. 2551
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 จำนวน 25 รุ่น โดยรุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 5-10 มี.ค. 2551 (มท 0893.4/ว332) 19 ก.พ. 2551
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว383) 19 ก.พ. 2551
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 19 ก.พ. 2551
งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา (มท 0802.4/ว77) 18 ก.พ. 2551
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่นและมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทาง (มท 0892.2/ว355) 18 ก.พ. 2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว368) 18 ก.พ. 2551
มอบหมายบุคลากรสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 (มท 0810.5/ว367) 18 ก.พ. 2551
หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0804.3/ว340) 18 ก.พ. 2551
หารือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลหลังพ้นจากตำแหน่ง (มท 0804.3/ว352) 18 ก.พ. 2551
<< หน้าแรก...     1122      1123      1124      1125     (1126)     1127      1128      1129      1130     ....หน้าสุดท้าย >> 1,180
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550