หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
รายชื่อ อปท.เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2550 ที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานตามระเบียบฯ ข้อ5,ข้อ6 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551) ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 27 ก.พ. 2551
การ ปรับเกลี่ยการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการจัดทำงบประมาณทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 24 รุ่นที่ 25 และรุ่นที่ 26 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว336) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 27 ก.พ. 2551
ขอความร่วมมือดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ในชุมชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว431) 27 ก.พ. 2551
โครงการพัฒนามาตรฐานกรีฑาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว415) 26 ก.พ. 2551
ขอความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว421) 26 ก.พ. 2551
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการกระจายอำนาจและการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในรัฐบาลปัจจุบัน" (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว420) 26 ก.พ. 2551
แจ้งรายชื่อบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 3,การออกแบบก่อสร้าง รุ่นที่ 2 และการวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นที่ 3 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว61) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.พ. 2551
แจ้ง รายชื่อบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร PowerPoint รุ่นที่ 4,Excel รุ่นที่ 4 และการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว62) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.พ. 2551
ขอ สำรวจจำนวนหนี้และลูกหนี้ที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง (ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/ว412) 26 ก.พ. 2551
การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0806/ว414) 26 ก.พ. 2551
การ คัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท.เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท.รุ่น10,นักบริหารงานคลัง รุ่น18,นักบริหารงานช่าง รุ่น 13,นิติกรรุ่น14,นักวิชาการศึกษารุ่น13 และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ รุ่น16 (มท 0807.3/ว330) [บัญชีรายชื่อ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.พ. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว404) 25 ก.พ. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว405) 25 ก.พ. 2551
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือน ก.พ.2551 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว407) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 25 ก.พ. 2551
ระบบติดตามเงินอุดหนุนด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว319) 25 ก.พ. 2551
ระบบติดตามเงินอุดหนุนด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว318) 25 ก.พ. 2551
การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว386) 25 ก.พ. 2551
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ประจำปีงบประมาณ 2551 (มท 0802.3/ว397) 25 ก.พ. 2551
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นพนักงานราชการ 25 ก.พ. 2551
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว400) 22 ก.พ. 2551
<< หน้าแรก...     1121      1122      1123      1124     (1125)     1126      1127      1128      1129     ....หน้าสุดท้าย >> 1,180
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550