หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
รายชื่อ อปท.เป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2551 ตัวชี้วัดที่ 3.5 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 มี.ค. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม) 29 ก.พ. 2551
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนายก อบต.รุ่น 8,จนท./จพง.ธุรการ รุ่น 22-23,จนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่น23และจนท.บันทึกข้อมูล รุ่น 4 (มท 0807.3/ว443) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ก.พ. 2551
การบริหารงานศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว614) 29 ก.พ. 2551
ซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (มท 0803/ว434) 29 ก.พ. 2551
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ของข้าราชการสังกัด สถ. 29 ก.พ. 2551
แจ้งเตือนการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ในระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว464) 29 ก.พ. 2551
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ ทีมีศักยภาพสูง (Talent Management) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว465) 29 ก.พ. 2551
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ ฯ รุ่น4,Window XP รุ่น3,Excel รุ่น5,ออกแบบก่อสร้าง รุ่น3,Word รุ่น4,จัดเก็บเอกสาร รุ่น1,การเงินและบัญชี รุ่น4,จัดเก็บเอกสาร รุ่น2 และ PowerPoint รุ่น5 (มท 0807.3/ว444) และบัญชี รุ่น4,จัดเก็บเอกสาร รุ่น2 และ PowerPoint รุ่น5 (มท 0807.3/ว444) 28 ก.พ. 2551
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550 (มท 0893.3/ว456) 28 ก.พ. 2551
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ภายหลังบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครบกำหนด 2 ปี (มท 0809.2/ว28) 28 ก.พ. 2551
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 28 ก.พ. 2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว448) 28 ก.พ. 2551
แจ้งรายชื่อผู้รับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 รุ่นที่ 3-5 (มท 0809.6/ว51)(เปลี่ยนแปลง) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 28 ก.พ. 2551
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS แบบใหม่ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/2597) 28 ก.พ. 2551
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบ ประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว438) 28 ก.พ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนิติกร (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.3/ว442) 28 ก.พ. 2551
การรับสมัครข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาหลักสูตร ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารศึกษา (รุ่นที่ 3)(เฉพาะข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่รวมถึงข้าราชการสังกัด อปท.)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว440) 28 ก.พ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่น 3 (มท 0807.3/ว435) [บัญชีรายชื่อ] [สถานที่สัมภาษณ์ ในวันที่ 1 มี.ค.2551] [รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเข้าศึกษา] 28 ก.พ. 2551
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2551 (มท 0803/ว426) 27 ก.พ. 2551
<< หน้าแรก...     1120      1121      1122      1123     (1124)     1125      1126      1127      1128     ....หน้าสุดท้าย >> 1,180
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550