หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ฯ ประจำปี 2551 (มท 0892.4/ว2828) สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 มี.ค. 2551
การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/2752) 6 มี.ค. 2551
การสำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/2751) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 มี.ค. 2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 จำนวน 25 รุ่น รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-17 มี.ค.2551(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว479) 6 มี.ค. 2551
แจ้งรายชื่อบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์นโยบายฯ รุ่น 4,Window XP รุ่น 3, Excel รุ่นที่ 5 (มท 0807.3/ว68) 6 มี.ค. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส) สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 6 มี.ค. 2551
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว116) 6 มี.ค. 2551
วิทยุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.8/ว30 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2551 6 มี.ค. 2551
การขอรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/488) 6 มี.ค. 2551
การกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว490) 5 มี.ค. 2551
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0804.5/ว484) 5 มี.ค. 2551
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การถ่ายทอดงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2690) 4 มี.ค. 2551
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อหารือของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน e-learning เฉลิมพระเกียรติ (ด่วนมาก ที่ มท 0883.3/ว482) 4 มี.ค. 2551
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ (มท 0891.3/ว472) 4 มี.ค. 2551
ประชา สัมพันธ์เรียกผู้สอบคัดเลือกกรณีพิเศษได้ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 มี.ค. 2551
แก้ไขซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว29) 3 มี.ค. 2551
แก้ไขซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว28) 3 มี.ค. 2551
แก้ไขซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว27) 3 มี.ค. 2551
การกำหนดคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)(ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว476) 3 มี.ค. 2551
ารจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก มท 0808.3/ว462) แบบ 2 และ 2.1] [แบบ 3] 3 มี.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1119      1120      1121      1122     (1123)     1124      1125      1126      1127     ....หน้าสุดท้าย >> 1,180
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550