หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน (การรายงานผลดำเนินการ)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว146) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 ม.ค. 2551
การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2551 มท 0807.3/ว1122 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 21 ม.ค. 2551
รับสมัครอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 (มท 0809.6/ว132) 18 ม.ค. 2551
การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 18 ม.ค. 2551
ราย ชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่น 9,นักบริหารงานคลัง รุ่น 17,นักบริหารงานทั่วไป รุ่น 2 และบุคลากร รุ่น 16 (มท 0807.3/ว120) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 ม.ค. 2551
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 17 (มท 0807.3/ว119) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 ม.ค. 2551
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0185) 18 ม.ค. 2551
การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (มท 0803/ว102) 18 ม.ค. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว101) 18 ม.ค. 2551
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (มท 0803/ว103) 18 ม.ค. 2551
การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (มท 0803/ว104) 18 ม.ค. 2551
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2550 (มท 0803/ว106) 18 ม.ค. 2551
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 (มท 0803/ว107) 18 ม.ค. 2551
การจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ (มท 0802.2/ว22) 18 ม.ค. 2551
ข้อมูล ข่าวสาร "ควบคุมภายใน อปท." 18 ม.ค. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 (มท 0807.3/ว118) 17 ม.ค. 2551
การ สำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซมและการสำรวจสถานีสูบ น้ำด้วยไฟฟ้าที่จะก่อสร้างหรือขยายคลองส่งน้ำเพิ่มเติม (มท 0890.3/ว67) 17 ม.ค. 2551
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 (เฉพาะข้าราชการ สถ. ไม่รวมถึงข้าราชการส่วน อปท.)(ด่วนมาก ที่ มท 0802.4/ว112) 17 ม.ค. 2551
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น (มท 0802.3/ว113) 17 ม.ค. 2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว105) 17 ม.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1128      1129      1130      1131     (1132)     1133      1134      1135      1136     ....หน้าสุดท้าย >> 1,180
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550