หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว555) 29 มี.ค. 2550
หนังสือ สถ. ที่ มท 0809.8/115 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550 28 มี.ค. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 3 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 28 มี.ค. 2550
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และมอบหมายให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ (คำสั่งที่ 138/2550 ลว 27 มีนาคม 2550) 27 มี.ค. 2550
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และมอบหมายให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ (คำสั่งที่ 139,140/2550 ลว 27 มีนาคม 2550) 27 มี.ค. 2550
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และมอบหมายให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ (คำสั่งที่ 142,143/2550 ลว 27 มีนาคม 2550) 27 มี.ค. 2550
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และมอบหมายให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ (คำสั่งที่ 141/2550 ลว 27 มีนาคม 2550) 27 มี.ค. 2550
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว) 27 มี.ค. 2550
ขยายระยะเวลาการรับสมัครประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตั้งบ่อดักไขมัน ประจำปี 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว547) 27 มี.ค. 2550
การจัดสรรงบประมาณเพื่อบูรณะฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย 27 มี.ค. 2550
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อน ระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 8ว) 26 มี.ค. 2550
ซักซ้อมการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มท 0808.2/ว 543) 26 มี.ค. 2550
การ บันทึกข้อมูลรายชื่อกำลังพลในสังกัดที่มีคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในปีงบประมาณ 2549 และปีงบประมาณ 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว533) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 มี.ค. 2550
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2550 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 23-27 เม.ย. 2550 22 มี.ค. 2550
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตเดือนมีนาคม 2550 ให้แก่ อปท. [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 22 มี.ค. 2550
จัดทำและบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (มท 0806/ว526) 21 มี.ค. 2550
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว954) 21 มี.ค. 2550
ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2550 21 มี.ค. 2550
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรม “ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น” รุ่นที่ 2 21 มี.ค. 2550
การประชุมชี้แจงระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น (ในระบบ Offline)(ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว464) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 20 มี.ค. 2550
<< หน้าแรก...     1159      1160      1161      1162     (1163)     1164      1165      1166      1167     ....หน้าสุดท้าย >> 1,180
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550