สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม  
 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดอุทัยธาน ีและ น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เพื่อขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง \"มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน\" ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากนั้นได้มีการแจ้งข้อราชการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และการสรุปผลการดำเนินโครงการ/แจ้งแนวทางการดำเนินการต่างๆ ของ อปท. ในภารกิจงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ธ.ค. 2562 เวลา 09.45 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย