วันที่ 11 กันยายน 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเละโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี  
 

วันที่ 11 กันยายน 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเละโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี  โดยท่านปลัดจังหวัดอุทัยธานี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล เป็นประธานในพิธีเปิด  การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองคุ้มครองเด็ก และได้รับความร่วมมือสนับสนุนวิทยากรจาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งสิ้น 222 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 10.53 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 151 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย