วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและคณะผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้จังหวัดติดตามการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้ครบทุกแห่ง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 15.09 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 75 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย