สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังกวัดอุทัยธานี จัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่างๆ ได้แก่ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี พ.ศ.2562  
 

วันที่ 29 พ.ย. 2561 จังหวัดอุทัยธานี. โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังกวัดอุทัยธานี จัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่างๆ ได้แก่ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี พ.ศ.2562 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การจัดทำสนามสร้างปัญญา และเรื่องอื่นๆ โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้สำหรับประเด็นนโยบายการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ได้มีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ประชุมชี้แจงแนวทางโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ธ.ค. 2561 เวลา 10.32 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 100 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย