หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

กิจกรรม สถ.จ.

 


 
สถจ.อุทัยธานีประชุมเพื่อจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ(ITA)และถ่ายทอดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมการจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เพื่อชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใสสะอาด 2567" และประกาศเจตนารมณ์ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรป้องกันการทุจริต ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและยึดถือปฏิบัติ โดยท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีได้มอบนโยบาย การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานียึดถือและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ว่าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีจะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนจะไม่รับของขวัญ ของกำนัล และไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิกจากการปฏิบัติหน้าที่ และจะทำหน้าที่นำบุคลากรทุกคนในหน่วยงานให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ในการประพฤติตนเป็นพลเมืองดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลาและสถานการณ์ ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเน้นย้ำและกำชับให้บุคลากรผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับโดยเคร่งครัด หากมีกรณีสงสัยว่ามีการเรียกรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันมิให้มีการเรียกรับสินบนและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หางพบพฤติกรรมดังกล่าวให้ดำเนินการทางวินัยและทางอาญาต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2567 เวลา 15.16 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550