หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

การประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
  หมวด 1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1) ความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
  1. หนังสือที่เสนอ ผวจ.กรณีมีการขยายเวลา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  2. ประกาศของ อปท.เรื่องการประกาศใช้แผน พัฒนาสามปี
1.2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สามปี
  1. คำสั่งหรือประกาศผู้รับผิดชอบจัดทำประชาคมในพื้นที่
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
  3. บัญชีโครงการพัฒนา(แบบ ผ.01,ผ02,ผ03)
  4. รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น มีการจัดทำประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น จากทุกภาคส่วน /ทุกโครงการมาจากปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะของประชาชน ยกเว้นโครงการจำเป็นเกิดจากสาธารณภัย
1.3) อปท.ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
  1. สำเนาหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารการประชาสัมพันธ์ ที่มีการเผยแพร่อย่างหลากหลายและทั่วถึง
  2. สำเนารายงานการประชุมประชาคม ชุมชน/หมู่บ้าน ในการรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนหรือสำเนารายงานการประชุมในการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน/หรือหมู่บ้าน
  3. สำเนารายงานการประชุมประชาคมในระดับตำบลหรือท้องถิ่น หรือการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการปัญหาความต้องการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นชุมชน/หมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาวิเคราะห์
  4. แผนพัฒนาสามปี มีโครงการพัฒนาที่เป็นข้อเสนอจากแผนชุมชนระดับเทศบาล/อบต.ปรากฏไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
1.4) การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
1) เอกสารประกอบกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.พ.ศ.2548 และหนังสือสั่งการแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ มท. ได้แก่
  1.1 สำเนารายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น
  1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  1.3 ข้อมูลพื้นฐาน
  1.4 ข้อมูลอื่นๆ
  1.5 ปัญหาและความต้องการของประชาชน
  1.6 รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
  2) เอกสารแสดงว่าโครงการพัฒนาของ อปท.สอดคล้องกับผลผลิตของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนด และตรงตามแนวทาง และค่าเป้าหมายในการพัฒนา,รูปเล่มของแผนพัฒนาสามปี
  3) มีการกำหนด KPI ในแผนยุทธศาสตร๋การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล สำเนารายงานผลการติดตามและประเมินผลที่แสดงให้เห็นว่า อปท.มีการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
1.5) อปท.นำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี มาดำเนินการตามแผนฯโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินนอกงบประมาณ(เฉพาะโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯปี 2560)
  1. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า อปท.ได้รับงบประมาณจากภาครัฐหรือเอกชน
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550