หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ระเบียบ/กฎหมาย

     

 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 [ 1 ต.ค. 2553 ]  อ่าน : 450  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 [ 1 ต.ค. 2553 ]  อ่าน : 252  
 
พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 [ 1 ต.ค. 2553 ]  อ่าน : 381  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 1 ต.ค. 2553 ]  อ่าน : 144  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 29 ก.ย. 2553 ]  อ่าน : 762  
 
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 [ 29 ก.ย. 2553 ]  อ่าน : 2141  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 29 ก.ย. 2553 ]  อ่าน : 229  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 [ 29 ก.ย. 2553 ]  อ่าน : 3012  
 
   1      2      3     (4)     5   
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550