หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
1
2
 
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ค่ะ
 
 
กิจกรรม
สถ.จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ
สถ.จ.อุทัยธานี
 
บันทุึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องฯ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 83 
การรายงานข้อมูลการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ (ด่วนที่สุด) [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 89 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด) [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 66 
ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมนา ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 95 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ด่วนที่สุด) [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 54 
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ขอความอนุเคราะห์ตอบเเบบสอบถามความต้องการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสัญจรสำหรับบุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวกับกิจการประปา [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
แจ้งประชุาสัมพันธ์เปิดระบบลงทะเบียนอบรมการเงินการคลัง  [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
ประชุมเร่งรัดงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 9 มี.ค.64 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 61 
แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบ e-GP ปี 2564 รุ่นที่ 1-5 (ด่วนที่สุด) [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 72 
การประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
แจ้่งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20 22 -40 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
ขอเชิญเข้าร่วมรับชม Facebook Live การบรรยบายหัวข้อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 การตรวจเยี่ยม Online [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
การตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 (อ.บ้านไร่) [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 87 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาระพึ่งพืงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ เราชนะ (ด่วนที่สุด) [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดอุทัยธานี
 
 
 
 
 
 
 
 
News Information
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.
 
งบทดลอง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
งบทดลอง ณ 31 มกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 46 
งบทดลอง ณ 31 ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 103 
 
นายธีระรัตน์ วงษ์จักร  
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี  
 
 
 
Purchase
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 66 
 
 
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP สถ.จ.
 


จ้างตรวจเช็คระยะ 80,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ โดยวิธ [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางรถยนต์ [ 3 ก.พ. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อปท.
ในเครือข่าย
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP
อปท.ในเครือข่าย
 


ทต.หาดทนง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 25 [ 5 มี.ค. 2564 ]ทต.หาดทนง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 11 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)สำนักปลัดเทศบาล ปร [ 5 มี.ค. 2564 ]อบต.ห้วยแห้ง จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 40 ที่นั่ง เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 1 [ 5 มี.ค. 2564 ]อบต.น้ำซึม ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]ทต.หาดทนง ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน(รายละเอียดตามเอกส [ 4 มี.ค. 2564 ]ทต.หาดทนง จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)สำ [ 4 มี.ค. 2564 ]ทต.หาดทนง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) สำนักปลัดเทศบาล ประจ [ 4 มี.ค. 2564 ]อบต.ห้วยแห้ง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่ [ 3 มี.ค. 2564 ]ทต.หาดทนง จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)กองสาธารณสุขและสิ่งแวด [ 2 มี.ค. 2564 ]ทต.หาดทนง ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 26 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)กองช่าง ปีงบประมาณ 2564 โดย [ 2 มี.ค. 2564 ]

 
 
 
 
 
   
 
  Our Webboard
  กระดานสนทนา สถ.จ.อุทัยธานี
   
 
ทำไม ตำแหน่งพัสดุสอบเปลี่ยนสายงานไปเป็นตำแหน่งอื่นกันหมด (5 มี.ค. 2564)    อ่าน 12697  ตอบ 45  
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย (5 มี.ค. 2564)    อ่าน 4  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (4 มี.ค. 2564)    อ่าน 1064  ตอบ 10  
พวกลูกจ้างตามภารกิจส่วนมากเด็กเส้นทั้งนั้น (4 มี.ค. 2564)    อ่าน 13680  ตอบ 44  
ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่ตรงวุฒิที่มีอยู่ (28 ม.ค. 2564)    อ่าน 17992  ตอบ 36  
อยากรู้ถึงเครื่องแบบของพนักงานจ้างตามภารกิจ (18 ม.ค. 2564)    อ่าน 47545  ตอบ 18  
พระบรมสารีริกธาตุ ของดีอยู่ที่ใหนก็ดี ถ้าของดีอยู่กับคนดีและรู้คุณค่า ของนั้น (5 ม.ค. 2564)    อ่าน 1028  ตอบ 9  
ขอโอนย้าน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (15 ธ.ค. 2563)    อ่าน 1325  ตอบ 8  
ประชาสัมพันธ์ รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล (7 ธ.ค. 2563)    อ่าน 166  ตอบ 1  
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) อบต.สุขฤทัย (3 ธ.ค. 2563)    อ่าน 167  ตอบ 0  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (1 พ.ย. 2563)    อ่าน 146  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการครับ (28 ต.ค. 2563)    อ่าน 143  ตอบ 0  
ตำแหน่งนายช่างโยธา หรือ นายช่างสำรวจ (27 ต.ค. 2563)    อ่าน 169  ตอบ 0  
รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (15 ต.ค. 2563)    อ่าน 403  ตอบ 1  
รับโอนย้าย นายช่างโยธา ปง/ชง (7 ต.ค. 2563)    อ่าน 162  ตอบ 0  
จดหมายข่าว อบต.ห้วยแห้ง ฉบับที่ 6 / 2555 (6 ต.ค. 2563)    อ่าน 2552  ตอบ 8  
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย (16 ก.ย. 2563)    อ่าน 241  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (16 ก.ย. 2563)    อ่าน 778  ตอบ 6  
วัดจันทราราม (15 ก.ย. 2563)    อ่าน 187  ตอบ 0  
รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ (28 ส.ค. 2563)    อ่าน 200  ตอบ 0  
 
 
   
 
  Network News
  ข่าวในเครือข่าย อปท.
   
 
ทม.อุทัยธานี ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6, [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.อุทัยธานี ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,00 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทม.อุทัยธานี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนวงศาโรจน์ ข้างบ้านเลขที่ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทม.อุทัยธานี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนวงศาโรจน์ตั้งแต่บริเวณสวน 200 ปี ถึงทางหล [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ไผ่เขียว ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินแจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วน [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ลานสัก [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ลานสัก ข้อมูงความรุ้เกียวกับการเลือกตั้ง แผนการจัดการเลือกตั้ง [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ลานสัก การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.สุขฤทัย โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หมู่ที่ 9 บ้านล่องว่า [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สุขฤทัย โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสาล [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองหลวง การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยคต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านล่องบง และหมู [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองหลวง การป้องกันและเฝ้าระวังหลอกหลวงประชาชนในพื้นที่ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยคต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองจอก และหม [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
 
 
 
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์ในตำบล
  จ.อุทัยธานี
 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 4 ผัก นานาชนิด ปลอดสารพิษ 100%

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 6
 

วัดผาทั่ง

วัดห้วยแห้ง
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญใน
จ.อุทัยธานี
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
   
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 4 มี.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว432 [เกณฑ์การประเมิน] [รายชื่อโรงเรียน] [รายชื่อสถานศึกษา]  [ 4 มี.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว429  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว426  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว428  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว427 [เอกสารแนบ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรุ่นที่ 4-5 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว425  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว403  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.5/ว413 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 3-4, 6, 8 และรุ่นที่ 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว423 [รายชื่อ]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว415 [รายชื่อ]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี กศ. มท 0816.5/ว390 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว393 [รายชื่อ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303-64) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว408 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว410  [ 1 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 1 มี.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว407  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบตอบรับ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1190  [ 1 มี.ค. 2564 ]
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
CLICK
สายตรงท้องถิ่นจังหวัด
โทร.093-782-5955
 
   
  NAX
  SOLUTION
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550