หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
  ยกเลิกการค้นหา
 
การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 49 
การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 94 
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 83 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานโครงการงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 38 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา รุ่นที่ 1/2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 70 
การตอบแบบรายงานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 104 
การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค.-มิ.ย. 2565) [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 88 
ารจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 95 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565) [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 104 
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 87 
กฎกระทรวงฉบับที่ 69 (พ.ศ.2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 82 
อความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 85 
แนวทางปฏิบัติและปฏิทินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ ปพ.3ออนไลน์ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 92 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 74 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศน์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 22 [ 2 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 48 
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 119 
การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 44 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ สกุล และชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 100 
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 2/2565) [ 1 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 84 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 593
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550