หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
  ยกเลิกการค้นหา
 
การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๘) [ 10 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1534 
โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๙) [ 10 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 2900 
ซักซ้อมโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๘) [ 10 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 2010 
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน [ 7 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1963 
รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน [ 7 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1976 
รายงานข้อมูลการจัดทำแผนการดำเนินงาน (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙) (องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี/เทศบาลเมืองอุทัยธานี)) [ 7 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1775 
รายงานข้อมูลการจัดทำแผนการดำเนินงาน (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙) (ท้องถิ่นอำเภอ) [ 7 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1786 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปะมาณพ.ศ.๒๕๕๔เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(งวดที่๑) [ 7 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1989 
ขอความร่วมมือให้เร่งรัดการรายงานข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๓๔) [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1594 
การส่งมอบคู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางและสะพาน (ที่อน 0037.3/16) [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1586 
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 3670 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1560 
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 12596 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1617 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔ [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 2047 
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๗) [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 7653 
แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 2146 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง [ 5 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 2040 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ(ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) [ 5 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 2060 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๓,๐๐๐ล้านบาท(ด่วนมาก) [ 4 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 2221 
 
<< หน้าแรก...     582      583      584      585     (586)     587      588      589      590     ....หน้าสุดท้าย >> 593
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550