กฏ ก.พ.ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2553 เวลา 15.53 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 1663 ท่าน