กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 14.48 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 46 ท่าน