การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการในการอนุมัติให้องค์กรปกครองสส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข้งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะการศึกษาในต่างประเทศ เป็นรายกรณี(ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 13.22 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 44 ท่าน