แนวทางการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 11.14 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 31 ท่าน