ขอส่่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึุกษาท้องถิ่น) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 11.00 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 42 ท่าน