การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ เเละภารกิจถ่ายโอน) ด่วนที่สุด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 13.56 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 103 ท่าน