ขอเชิญ อปท. เข้าร่วมให้ข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ด่วนที่สด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 16.53 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 64 ท่าน