โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 14.14 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 96 ท่าน