การดำเนินการประมเินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ อปท. ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 13.44 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 51 ท่าน