การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ.2563 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 16.31 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 225 ท่าน