แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2562 เวลา 15.01 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 103 ท่าน