การสำรวจค่ากระแสไฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 5401 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2562 เวลา 15.35 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 80 ท่าน