ร่างกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. จัดระเบียบการจอดรถในเขต อ.ป.ท  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ย. 2562 เวลา 11.14 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 187 ท่าน