การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2562 เวลา 11.40 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 108 ท่าน