ซักซ้อมเเนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2562 เวลา 11.45 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 111 ท่าน