เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 4978 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2562 เวลา 10.19 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 164 ท่าน