หลักเกณฑ์ต่อจากหนังสือฉบับก่อน
 
การคัดเลือกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 4711 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562  
ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะฯ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
ด้านสาธารณสุข
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 15.23 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 107 ท่าน