ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการเข้าสำรวจพื้นที่จุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 14.39 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 74 ท่าน