รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 09.31 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 208 ท่าน