การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส 4 เพิ่มเติม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2562 เวลา 15.49 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 113 ท่าน