โครงการอบรมหลักสูตร \"การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายทางสังคมอย่างบูรณาการ\" (สำหรับบุคคลที่จะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น เพื่อสมรรถนะด้านสังคมสงเคราะห์)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ย. 2562 เวลา 13.48 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 92 ท่าน