การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทีมีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์แนะวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 10.33 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 104 ท่าน