การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 14.36 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 132 ท่าน