การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2562(ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2562 เวลา 15.48 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 51 ท่าน