บัญชีจัดสรรเงินภาษี
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2562 (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ค. 2562 เวลา 13.29 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 292 ท่าน