สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 09.55 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 116 ท่าน