การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2562(ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 14.47 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 105 ท่าน