แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน2562)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2562 เวลา 11.39 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 78 ท่าน